Anasayfa Mevzuat SGK İşyeri Hekimi Yetkilendirme 20/05/ 2009 tarih ve 2009/71 sayılı Genelgesi
SGK İşyeri Hekimi Yetkilendirme 20/05/ 2009 tarih ve 2009/71 sayılı Genelgesi

 

 

Bilindiği üzere, işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinde sigortalılar için Kurumumuz adına reçete yazma

ve iki güne kadar istirahat verebilmesinin hangi

esaslara göre talep edileceği hususu, 02.01.2006 tarihli, 3-255

Ek sayılı ve 1

5.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılı genelgeler ile açıklanmış bulunmaktadır.

Ancak, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından

, Kurumumuz aleyhine Danıştay Onuncu

Dairesinin 2006/817 Esasına kayden açılan davaya ait karar sonucu, 02.01.2006 tarihli, 3

-255 Ek sayılı

genelgenin 1/A-a-b, 1/B-a,

1/D maddesinin üçüncü paragrafı ile 7 nci ve 15 inci bentlerinin iptal edilmesi

nedeniyle

uygulamasında değişiklik yapılması gerektiğinden, sözkonusu genelge yeniden düzenlenmiştir.

Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına

reçete yazma ve iki

güne kadar istirahat verilebilmesi için;

1-

A Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler;

a-)

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan hekimlerin o işyeri

sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma v

e iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı,

-

Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen

izin belgesi,

b-)

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan

emekli olan hekimlerin ilk defa ve ikinci defa

özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma

ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-

İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

-

Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen

izin belgesi,

B-

Özel Bir İşyerinde Tam Gün Çalışan Hekimler;

Özel bir işyerinde tam gün çalışan hekimlerin

ilk defa ve ikinci defa sigortalılar için Kurumumuz

adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

- İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

-

Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen

izin belgesi,

C-

Özel Kurum ve kuruluşlarda Çalışan Hekimler İle Serbest Olarak Çalışan Hekimler;

Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin

ilk defa ve ikinci

defa

özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi

taleplerinde;

-

İşyeri-hekim tarafından doldurulan beyan taahhüt belgesi,

-

Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen

izin belgesi,

2-)

Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar

istirahat verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3-)

Asistan hekimlere Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün

bulunmadığından, hekimin asistan olmadığına ilişkin yazılı beyanının alınması,

4-)

Hekimin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte, belirli

saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması,

5-)

Hekimin, işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar, sigortalıların Kurumca

yetkilendirilen

sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilmeleri halinde, aynı gün içinde muayene olabilmelerine

imkan verecek şekilde belirlenmesi,

6-)

Kamu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ancak, Sağlık Personelinin Tazminat ve

Çalışma Esaslarına Dair 2368 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre çalıştıkları taktirde

, Kurumumuz

adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat vermesi mümkün olduğundan, bu hekimlere ait sözü

edilen belgenin gönderilmesi,

7-)

Birden fazla Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat verme yetkisi

tanınan hekimin işyerlerindeki poliklinik saatlerinin çakışmayacak şekilde ayarlanması,

8-)

Hekimlerce kullanılması zorunlu olan “0702.1000.007 örnek” tedavi kartlarının düzenlenmesi,

tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğin gösterilmesi,

9-)

Hekimlerce işyeri sağlık biriminde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vak’aların sevk edilmemesi,

sevk edilmeleri zorunlu olan vak’aların ise, mutlaka ilk muayene sonucu, sevk nedeni ve düşünülen teşhis de

belirtilmek suretiyle en yakın Kurumca

yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucusuna gönderilmesi

10-)

Hekimlerce yazılan reçete içeriği ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,

11-)

Hekimlerce yazılan reçetelerin, 15.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılı genelgemizce kendilerine

verilen ye

tki ile sınırlı kalması, Kurum Sağlık Uygulama Tebliğ esaslarına uygun olması, bu hususlar hakkında

gerektiğinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi,

12-)

İşyerinin, ikinci bir hekime Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar için iki güne kadar

istirahat verilmesi talebinde bulunursa, bu hekime ne sebeple ihtiyaç duyulduğunun açıklanması,

13-)

Ayrıca, 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek sayılı ve 15.03.2007 tarihli, 2007/21 sayılı genelgeler ekinde

yer alan

“İşveren ve Hekim Arasında Yapılan Sözleşme” belgesi “İşyeri-Hekim Beyan Taahhüt Belgesi”

şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, sözkonusu

belge ile “Hekim Yetkilendirme Talep Formu”nun tüm

maddelerinin eksiksiz olarak doldurulması,

Gerekmektedir.

Hekimlerin işyeri sigortalılarına

, Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne istirahat vermesi ile

ilgili 02.01.2006 tarihli, 3-255 Ek say

ılı genelge iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

EK-1: Hekim Yetkilendirme Talep Formu

EK-2:

İşyeri-Hekim Beyan Taahhüt Belgesi

DAĞITIM: BİLGİ:

GEREĞİ Çalışma Sosyal Güvenlik

Bakanlığına

Merkez ve Taşra Teşkilatına Sağlık Bakanlığına

HEKİM YETKİLENDİRME

TALEP FORMU EK-1

A-

İŞYERİ ÜNVANI VE ADRESİ : ..................................................................................

..................................................................................

B-

İŞYERİ SİCİL NUMARASI :

C

Y

ORTAK SAĞLIK BİRİMİ

OLUŞTURULMUŞ İSE İŞYERLERİ

ÜNVANLARI-

ADRESLERİ-SİCİL

NUMARALARI-

İMZA VE

KAŞELERİ:

(İŞYERİ SAYISI FAZLA İSE EK

LİSTE YAPILABİLİR.)

1-.............................................................................

….……………………………………………….

2- ..............................................................................

...............................................................................

3- ...............................................................................

...............................................................................

D

ORTAK

SAĞLIK BİRİMİNDEN

AYRILAN İŞYERİ/İŞYERLERİ VAR

İSE ÜNVANLARI

-SİCİL

NUMARALARI:

E

İŞYERİNİN

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YAPIP, YAPMADIĞI:

YAPILMIŞ İSE İŞYERİNİN YENİ

ÜNVANI:

(BUNA İLİŞKİN BELGENİN

GÖNDERİLMESİ)

F

İŞYERİNDE

ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI:

SOSYAL GÜVENLIK DESTEK

PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLARIN

SAYISI :

G

HEKİMİN

ADI-SOYADI :

T.C KİMLİK NUMARASI:

H

DİPLOMA

TESCİL NUMARASI:

(SAĞLIK BAKANLIĞI

TARAFINDAN VERİLEN)

BRANŞI:

İHTİSAS NUMARASI:

I

HEKİMİN

İŞYERİNDE POLİKLİNİK

YAPACAĞI

GÜNLER VE SAAT

ARALIĞI: (TÜM HANELER

DOLDURULACAK)

İ

-

HEKİMİN

KADROLU OLARAK

RESMİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIP

ÇALI

ŞMADIĞI, ÇALIŞIYORSA BU

KURUM-

KURULUŞUN ÜNVANI :

HEKİMİN BU KURULUŞTA HANGİ

YASAYA TABİ OLARAK

ÇALIŞTIĞI:

(506-657-399 vbg.)

J

HEKİMİN

BAŞKA BİR

İŞYERİ/İŞYERLERİNDE YETKİSİ

VAR İSE İŞYERİNİN

ÜNVANI/ÜNVANLARI :

SİCİL NUMARASI

/NUMARALARI :

...................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

K

İŞYERİNDE

DAHA ÖNCE YETKİLİ

HEKİM/HEKİMLER VAR İSE

AYRILIP AYRILMADIKLARI:

AYRILDILARSA

ADI- SOYADI/ADLARISOYADLARI:

L

İŞVEREN/

İŞVERENLERİN

ONAYI :

İMZA

-KAŞE

(EK LİSTE YAPILABİLİR)

GÜNLER :

SAAT ARALIĞI :

Pazartesi : ...............................

Salı

: ...............................

Çarşamba

: ...............................

Perşembe

: ...............................

Cuma

: ...........................

EK-2

İŞYERİ

-HEKİM BEYAN TAAHHÜT BELGESİ

İşyerinin;

-

Ünvanı:

(Ortak sağlık birimi oluşturulmuş ise bu işyerlerinin ünvanları

-işyeri sicil numaraları-adresleriişveren

imza

-kaşe bilgilerinin yer aldığı ek bir liste sözleşmeye eklenecektir.)

-Adresi:

-Tel:

-Fax:

-e-posta:

-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil Numarası:

-

İşyeri Sicil Numarası:

-Faaliyet Konusu:

-

Yer aldığı Risk Grubu:

-

Çalışan Sigortalı Sayısı:

Hekimin;

-

Adı Soyadı:

-

T.C Kimlik Numarası:

-

Diploma Numarası:

-

Diploma Tescil Numarası:

-

İhtisas Numarası:

-

İşyeri Hekimliği Sertifikası Numarası:

-

Branşı:

-

Hekimin Niteliği: a)Kamu/Kadrolu

b)Sağlık Kurum/Kuruluşları

c)Özel/Serbest

d)Emekli

e)Tam gün

-

Tabip Odası İzin Belgesinin Tarih ve Sayısı:

-

Yetki İstenilen İşyerindeki Çalışma Gün ve Saatleri:

Günler: Pazartes

i Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Saatler: …/… …/… …/… …/… …/…

-

Görev Yaptığı Resmi veya Özel Kurum/Kuruluşun Ünvanı:

Bu Kurum/K

uruluştaki Mesai Saatleri:

-Part-Time Belgesinin Tarihi:

-

Kurumumuzca Yetki Verilen Bir Başka İşyeri/İşyerleri Var İse;

Ünvanı/Ünvanları:

İşyeri/İşyerlerinin Sicil Numarası/Numaraları:

İşyeri/İşyerlerindeki Çalışma Saatleri:

Ayrılıp/Ayrılmadığı:

-Y

etkilendirme yapılan hekimin görevinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bu durum

işveren / yetkilendirilen hekim tarafından en geç 3 iş günü içerisinde ilgili Müdürlüğe

bildirilecektir.

-

Hekimin Kurumca verilen yetkiye ilişkin belirlenmiş olan kurallara uymadığı, usulsüzlük yaptığı

veya Kurumumuzu zarara uğrattığının tespiti halinde, Kurum zararından yetkilendirilmiş

hekimler sorumlu olup, hekimin işyerinden ayrıldığının süresi içinde bildirilmemesi durumunda

da ayrılış tarihinden itibaren yazılan reçete bedellerinden ve Kurumun uğrayacağı diğer

zararlardan yetkilendirilmiş hekimle birlikte işverenler de müştereken ve müteselsilen sorumlu

tutulacaktır.

Özel Hükümler:

Tarih

İşveren

Hekim

İmza

-Kaşe İmza-Kaşe

Ek-1:Hekim Diploma Fotokopisi

Ek-

2:Hekim Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 

 

 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi