Anasayfa Arşiv Haber Arşivi ‘Tam Gün’le İlgili Danıştay Kararının İşyeri Hekimliğine Etkisi
‘Tam Gün’le İlgili Danıştay Kararının İşyeri Hekimliğine Etkisi PDF Yazdır E-posta

5947 sayılı Yasa ile hekimlere getirilen çalışma sınırlamasının Anayasa Mahkemesi tarafından yürütmesinin durdurulması ve ardından iptal edilmesi; Sağlık Bakanlığının bu Kararların sadece üniversite hastanelerinde çalışanları kapsadığına ilişkin işlemine karşı açılan davada bu işlemin yürütmesinin durdurulmasıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan hekimlerin mesai saatleri dışındaki çalışmalarını sürdürmeleri mümkün olabilmişti.

Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itiraz üzerine bu kararın kaldırılmasıyla Sağlık Bakanlığı, kamuda çalışan bütün hekimlerin mesai saatleri dışındaki çalışmalarını sonlandırmaları gerektiğini belirtmiş; bu süreçte Danıştay 5. Dairesi tarafından davanın esası hakkında karar verilmiştir. Bu Kararda, “Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebildikleri özel muayenehaneler sağlık kurum ve kuruluşu olmadığı için (c) bendi kapsamında sayılamayacağından, ikinci fıkranın iptalinden sonra özel muayenehane açarak serbest çalışma hakkına sahip bir hekimin, maddenin aldığı bu yeni şekle göre, aynı zamanda, yalnızca (a), yalnızca (b) ya da yalnızca (c) bendindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının birden fazlasında da mesleğini icra edebilmesinin olanak dahilinde bulunduğunu  kabul etmek gerekmektedir.” gerekçesiyle “üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan doktorların "muayenehane açmalarının mümkün olmadığı"na ilişkin tespitin hukuka uygun olmadığına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kararın, kamuda çalışan doktorların işyeri hekimliği yapmalarının mümkün bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirilmesinde; işyeri hekimliğinin özel sağlık kurum veya kuruluşunda çalışma olup olmadığının saptanması gereklidir.

İşyeri hekimi, işyerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işyerinde görev yapan hekim olarak tanımlanabilir.

İşyeri hekimliğinin görev tanımı ve hizmetin yürütüldüğü yerin bir sağlık kurum veya kuruluşu değil genel olarak işyeri olması karşısında Danıştay 5. Dairesi Kararında belirtilen istisnanın işyeri hekimliğini de kapsadığında kuşku bulunmamaktadır. Bir başka anlatımla, Danıştay 5. Dairesi Kararıyla, kamuda çalışan doktorların mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığı; bu kişilerin işyeri hekimliğini bırakmaları ya da kamudaki görevlerinden ayrılmaya zorlanmaları hukuka aykırıdır.

Bu yönde bir zorlama ile karşılaşan meslektaşlarımızın durumun yazılı olarak kendilerine bildirilmesini istemeleri; işyeri hekimliğinin idare tarafından sonlandırılmasına ya da bu sebeple bir disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin bir işlemle karşılaşılması durumunda buna karşı idari yargıda iptal ve tam yargı (tazminat) davası açılmasının yanı sıra söz konusu hukuka aykırı işlemi tesis edenler hakkında görevi kötüye kullanmak suçunu işledikleri savıyla suç duyurusunda bulunmaları da mümkündür.

Bu aşamalarda, odalarımız ve Birliğimiz Hukuk Bürosu talep eden meslektaşlarımıza gerekli hukuksal yardımda bulunacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 52 ziyaretçi çevrimiçi