Anasayfa Komisyon Kuruluş-Yönerge
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir PDF Yazdır E-posta

Birgün Gazetesi  29 Nisan 2011

İş sağlığı ve güvenliği için atılması gereken adımlar, bini aşkın katılımcının TMMOB Makina

Mühendisleri Odası’nın düzenlediği VI. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde tartışılarak belirlendi.  21–23 Nisan 2011 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kongrede MMO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TTB, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, MESS, Limter-İş, üniversiteler, meslek örgütleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, mühendisler, doktorlar, işçiler, hemşireler, sağlık personeli, teknik personel, meslek yüksekokulu ve mühendislik öğrencilerinin katılımıyla konferans ve oturumlarında sunulan bildiriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonuç bildirisi ile kamuoyuna açıklandı.


İŞ YASASI İŞVERENİ KORUYOR

Sonuç bildirisinde İşçi sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması ve karar alma sürecine, TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları, TTB ve sendikaların katılımının sağlanması gerekliliği belirtilerek, ilgili meslek örgütlerinin, işçi, işveren, hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulması ihtiyacı belirtildi. Bildiride iş sağlığı ve güvenliğinin bir kamusal hizmet olarak algılanması gerektiği ifade edilerek,  4857 sayılı İş Yasası ve sonrasında yapılan tüm düzenlemelerin  işverenlerin çıkarları doğrultusunda olduğu, esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan bu yasa ve diğer düzenlemelerin yerine konunun taraflarının katılımı ile demokratik bir yasanın çıkarılması ve  iş mevzuatının, ekseni “insan” olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmasının hayati öneme sahip olduğu belirtildi. BirGün

KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ’NDEN

»    Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için alınması gerekli meslek eğitimi, TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odaları tarafından verilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.
»    Eğitim ve öğretim müfredatı, ortaöğrenimden başlanarak İSG konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, bütün okullarda İSG eğitimi yapılmalı.
»    Mesleki Kas İskelet Hastalıkları’nın sonuçlarından korunmak için bilimsel çalışmalar yapılmalıdır.
»    Dünyada ve ülkemizde ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk emeği sömürüsü ortadan kaldırılmalı, çocuk işçiler rehabilite edilerek, eğitime yönlendirilmelidir.
»    Ucuz işgücü olarak görülen kadın ve emeğine yönelik tüm olumsuz uygulamalar kaldırılarak eşit işe eşit ücret sağlanmalıdır.
»    Üretim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve kişisel koruyucu donanımları İSG standart ve mevzuatına uygun olarak üretilmeli ve temin edilmelidir.
»    İş güvencesi ile iş güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, çalışanların sosyal ve ekonomik yaşamlarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
»    Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerinin öncelik verildiği uygulamalar ve aile hekimliğinden vazgeçilmeli; sağlık ocakları kapatılmamalı, koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmelidir.
»    İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği” anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçlerinde öncelik İSG önlem ve uygulamalarında olmalıdır.

 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 152 ziyaretçi çevrimiçi