Anasayfa Arşiv Haber Arşivi İŞYERİ HEKİMLİĞİ ALANINDA SON DÜZENLEMELER VE GELİNEN AŞAMAYA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
İŞYERİ HEKİMLİĞİ ALANINDA SON DÜZENLEMELER VE GELİNEN AŞAMAYA İLİŞKİN BİLGİ NOTU PDF Yazdır E-posta
 

Bilindiği gibi iş sağlığı ve güvenliği (dolayısıyla işyeri hekimliği) aleyhine adımlar ardı ardına atıldı. Önce kamuoyunda “istihdam paketi” adıyla anılan düzenlemeler ile 15.5.2008 tarihinde İş Kanunu’nun 81. maddesi değişti ve; ‘devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinde çalıştıracakları personel aracılığı ile verebilecekleri gibi, işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak verebilecekleri’ düzenlendi.

Yasa, bu birimlerin kuruluş ve işleyişleri ile buralarda görevlendirilecek hekim, uzman ve diğer personel ile ilgili düzenlemelerin yönetmelikle yapılması öngörmüştü. “Beklenen” Yönetmelik, işverenleri bu ‘külfetten kurtarma’ mantığıyla hazırlanarak 15.8.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu.

9.12.2009 tarihinde ise Yönetmelik ile getirilen hukuka aykırılıklar bir adım daha ileri götürülerek; işyeri hekimlerinin işyerinden uzaklaştırılmasından, işyeri hekimliği sertifika eğitimi yapmaya yetki verilecek kurumların özelliklerine kadar çeşitli hükümler içeren İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri i

 

le Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdi

I- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜ VENL

İK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SSK İstatistiklerine göre, 2007 yılında toplam 80.602 iş kazası ve 1044 kişi meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirmiş, 1956 kişi ise sürekli sakat kalmıştır. Ülkemizde günde ortalama üç işçi yaşamını yitirmekte beş işçi sürekli işgöremez duruma gelmektedir .

Bu sayıların gerçeği tam olarak yansıtmadığı, özellikle meslek hastalıklarının saptanması ve raporlanmasında ciddi güçlükler bulunduğu, bu nedenle de mevcut meslek hastalığı sayısının olması gerekenin neredeyse yüzde biri olduğu bilinmektedir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi (2009-2013) başlıklı Raporda “Bir ülkede meslek hastalıklarının görülme sıklığı çalışan nüfusun %4-12’si arasında değişmektedir. Buna göre Türkiye’de 30.000-100.000 arasında meslek hastalığı beklenmektedir. Ancak SGK istatistiklerine göre 2007 yılında 1.208 meslek hastalığı vakası tespit edilebilmiştir” değerlendirmesinde bulunulmaktadır. Mevcut rakamlarla zaten vahim olan işçi sağlığı tablosunun, gerçek rakamlarla bir felaket boyutunda olduğu anlaşılmaktadır.

Keza iş kazaları yönünden de; “Türkiye’deki iş kazaları sayısının Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının 5 katı   olduğu belirtilmektedir.

Bir yandan işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden sorunlar büyüyerek artmakta, diğer yandan işyeri sağlık birimlerinin niteliklerini belirten ve işyeri hekimlerinin bağımsızlığının sağlanmasının önemini vurgulayan uluslararası sözleşmeler onaylanmaktayken, işçi sağlığının korunmasına herhangi katkı sunmayan, tam

-------------------------------------------------------
  Kaynak: SSK İstatistik Yıllığı (www.sgk.gov.tr)
  M. Çenberci, İş Kanunu Şerhi, 701).
-------------------------------------------------------


aksine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini daha da etkisizleştirip, içini boşaltan Yönetmelik hazırlığına girişilmiştir. TTB’nin yazılı ve sözlü görüş ve değerlendirmelerine kulaklar tıkanmış ve ‘İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’, 15.8.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hatırlanacağı gibi Yönetmelik özetle;

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ilgili mevzuat ile tanınmamış olan “yeni” yetkiler vermekte,
• İşyeri sağlık birimlerinin çalışmalarını kağıt üstünde çalışmaya indirgeyerek, işçi sağlığının korunmasındaki etkinliğini ortadan kaldırmakta,
• İşyeri ortak sağlık birimleri yoluyla, (bütün işyerlerinde işçi sağlığının korunması yönelik düzenleme yapmak yerine) ortak sağlık birimlerini işyeri dışına çıkartıp, kâr amaçlı kuruluşlar haline getirerek hizmetin niteliğini değiştirmekte,
• İşyeri hekimliği eğitimlerinin içeriği belirsiz biçimde çerçevelendirip, kar amaçlı özel tüzel kişileri de eğitim verebilir hale getirmekte,
• İşyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlığını sağlayacak tek bir düzenlemeye dahi yer vermemekte,
• İşçi başına yılda 30 dakika düzenlemesini, 3 dakikaya indirerek, aslında bu işlerin hiç yapılmamasını öngörmekteydi. 

Bu nedenle

1- İşyeri hekiminin eğitimi ile ilgili
 (Eğitim kurumları ve yetkilendirilmeleri, eğitimin kapsamı, eğiticilerin nitelikleri, sınav yöntemi yönlerinden)

2- Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile ilgili (Herhangi bir yasal düzenlemeye dayanılmaksızın ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulmasına izin verilmesi, Ortak Sağlık Birimi Sözleşmesinde işyeri hekimine yer verilmemesi yönlerinden)

3-İşyeri hekimliğinin nitelikli biçimde yapılabilmesi ile ilgili (işyeri hekimlerinin çalışma süreleri, tedavi edici birinci basamak hizmetlerinin de işyeri hekimine yüklenmiş olması, tehlike sınıflarının belirlenmesi yöntemi, yardımcı personele yer verilmemesi, işyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde Tabip Odası yetkisine yer verilmemesi yönlerinden)

4- Mesleki bağımsızlıkla ilgili (Mesleki bağımsızlık, işyeri hekiminin görevine istenildiği gibi son verilmesi/güvencesizlik, işyeri hekiminin yetkileri yönlerinden)

5- Sertifikalarla ilgili  (Bakanlık tarafından verilen sertifikaların geçerliliği, Üniversiteler ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen sertifikaların geçerliliği yönlerinden)

6- Genel Müdürlükçe yetkilendirmeye olanak veren hükümler yönünden
yargıya taşınmıştır. Dava devam etmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  “GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sertifikaları ile 16/12/2003 tarihinden önce düzenlenen işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir.” düzenleme Danıştay 10. Daire kararına aykırıdır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDE “EĞİTİM KURUMU YETKİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞLAR”  BAŞLIĞI ALTINDA YAYIMLANAN İLAN VE
ÖZEL ŞİRKETLERİN İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ VERMESİ


23 Aralık 2009 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi web sitesinde “Eğitim Kurumu Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Kuruluşlar”  başlığı altında 11 özel hukuk tüzel kişisinin isimleri yayımlanmış; yetki belgelerinin düzenlenmesi için istenen ücreti yatırmalarının yeterli olduğu da, aynı ilanda açıklanmıştır.

FİRMA İSMİ

İLİ
ARAS İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ TİC. LTD. ŞTİ.ANKARA
MESS EĞİTİM VAKFIANKARA
İDEAL SAĞLIK DANIŞMANLIK EĞT. HİZ. LTD.ŞTİANKARA
ARGE PSİKOTEKNİK ÖZEL SAĞLIK ve EĞT. HİZ. LTD. ŞTİANTALYA
MESS EĞİTİM VAKFIBURSA
MAVİ AKADEMİ İŞYERİ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ EĞİTİM HİZ.TİC.LTD.ŞTİ.BURSA
BOSGÜB BURSA ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMLERİ TİC. LTD. ŞTİBURSA
KALİTE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.İSTANBUL
MESS EĞİTİM VAKFIİSTANBUL
KURTARAN EĞİTİM, GELİŞTİRME, SAĞLIK, KURTARMA HİZ. TİC. LTD. ŞTİİSTANBUL
ÖZEL GEBZE YÜZYIL POLİKLİNİĞİ ve EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.KOCAELİ
ERMAN İŞ GÜVENLİĞİ MÜH. HİZ. LTD.ŞTİMERSİN


İşlemin dayanağı olarak da; İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in 40. maddesi gösterilmiştir. “Eğitimlerin
düzenlenmesi” başlığını taşıyan 40. maddeye göre “İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, kuruluş kanunlarında işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenir.”

Uzatmadan belirtelim ki; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yükseköğretimde herhangi bir rolü, keza tıp eğitiminde uygulayıcı ya da düzenleyici olarak herhangi bir yeri bulunmamaktadır. Bakanlığa ilgili mevzuat ile verilen görev; iş sağlığı ve güvenliğini düzenleme ve denetlemedir.
İşyeri hekimliği eğitimin asıl olarak üniversiteler tarafından verilmesi gerektiği ve yükseköğretim ile ilgili özellikle uzmanlık konularında bakanlıkların doğrudan yetki ve görev almalarının Anayasa’ya aykırı olduğu, yargı kararlarında da açıkça yer almaktadır.
Bakanlığın kendisinin bile sahip olmadığı bir yetkiyi, herhangi bir özel kişi ya da kuruluşa devrederek, ‘işyeri hekimliği sertifika eğitimi’ verme yetkisi tanımasının hukuka uygun olmayacağı malumdur. (Zaten adı geçen özel hukuk tüzel kişilerinin hiçbirinin işyeri hekimliği eğitimi konusunda deneyimi bulunmamaktadır. (3 tanesi işveren sendikası (MESS) tarafından kurulan vakıf şubeleri, diğerleri de özel şahıslar tarafından kurulmuş şirketlerdir.)
Kaldı ki eğitim konusunda özel hukuk tüzel kişilerinin de yetkilendirilebileceğine ilişkin 40. madde düzenlemesinin, yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Yasal dayanağı olmaksızın böyle bir hükmün yönetmelik ile getirilmesi de açıkça hukuka aykırıdır.
 
Bu işlemler (İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in 40. maddesindeki “…veya özel hukuk tüzel kişileri…” ibaresinin ve bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilerek 23.12.2009 tarihinde davalı Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanan vakıf ve şirket niteliğindeki 11 adet özel hukuk tüzel kişisine Eğitim Kurumu Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Kuruluş olarak açıklanmasına ilişkin işlemler) yargıya taşınmıştır. Dava devam etmektedir.

III-İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ


9.12.2009 tarihinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdi.

“Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını göstermek amacıyla” çıkarılan Tebliğ;

• Yönetmelik’e göre;
- az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 (bin) ve daha fazla işçi çalıştıran, 
- tehlikeli sınıfta yer alan ve 750 (yediyüzelli) ve daha fazla işçi çalıştıran,
- çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 500 (beşyüz) ve daha fazla işçi çalıştıran

işyerlerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İSGB) kurulması zorunlu olduğu halde, Tebliğ ile bu işyerlerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) hizmet vermesinin önü açılmıştır. Buna göre OSGB’ler, yukarıda aktarılan işyerleri ile sözleşme imzalayamayacak ama “İSGB kurarak alt işveren olarak hizmet verebilecektir!!!!” Böylece işçi sayısı ve tehlike sınıfı ne olursa olsun, hizmetin OSGBler eliyle yürütülmesi mümkün hale gelmiştir. 

• Yukarıda sıralanan işçi sayısının altında işçi çalıştıran işverenlerin, bu hizmeti OSGB’lerden alması da özendirilmekte, bu halde Yönetmelikte öngörülen bina ve donanım şartının aranmayacağı belirtilmektedir. 

• TTB’nin üniversiteler ile birlikte yürüttüğü işbirliği ve işyeri hekimliği eğitimini engellemek için; “Yetkilendirme zorunluluğu bulunmayan eğitim kurumlarının (Üniversitelerin) yetkilendirme zorunluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ve/veya özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yaparak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermeleri, ancak Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmeleri şartıyla mümkündür. Aksi halde bu eğitimler sonucu verilen belgelere sahip olan adaylar,  yapılacak sınavlara giremezler.” düzenlemesi getirilmiştir.

• Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde; TTB’nin Üniversiteler ile birlikte düzenlediği eğitim süreci yok sayılarak, yargı kararlarına da aykırı olarak 16.12.2003 tarihinden sonra düzenlenen işyeri hekimliği sertifikaları geçersiz ilan edilmişken, Tebliğde “Yenileme eğitiminin” ayrıntıları düzenlenmiştir. Buna göre 7 yılını doldurmuş olan işyeri hekimleri, 15.8.2010 tarihine kadar yenileme eğitimine katılmak şartıyla 7 yıllık vize alabileceklerdir.

Oysa eğitim verme yetkisi olmayan Bakanlığın, “yenileme eğitimi”de veremeyeceği açıktır. Şöyle ki;

İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMLERİ VE EĞİTİM YETKİSİ

İşyeri hekimliği sertifika eğitimleri; 1988 yılından 2003 yılına kadar üniversite öğretim üyelerinin desteği ile Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılmıştır.

16.12.2003 tarihli İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları İle Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte; işyeri hekimlerinin sertifikalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmesi düzenlenmiş, hatırlanacağı gibi Danıştay 10. Dairesi 28.02.2006 tarih ve 2004 / 1253 E.,  2006 / 1658 K. sayılı kararıyla, düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

Bu kararda, işyeri hekimliği ve iş ve meslek hastalıkları hekimliğinin uzmanlık eğitimi vermekle yetkili olan eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da üniversitelerde hekimlere verilecek belli bir eğitim süreci sonucunda elde edilmesi mümkün bir uzmanlık seviyesi olduğu, bu eğitimin 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 1219 sayılı Kanun uyarınca üniversiteler ve uzmanlık eğitimi vermekle yetkili kurumlar tarafından verilebileceği açıkça vurgulanmıştır.

Kararda Türk Tabipleri Birliği’nin işyeri hekimliği sertifika eğitimini tek başına verebilmesine ilişkin kendi yasasında açık ve tartışmaya yer bırakmayacak bir hüküm bulunmadığı belirtildiğinden; -söz konusu gerekçeye uygun olarak- 19 üniversite ile yapılan protokoller uyarınca, eğitim ve sertifikalandırmanın üniversitelerle ortaklaşa yürütülmesine karar verilmiştir. Bu eğitimler sonucunda yaklaşık 30.000 hekim işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmuştur.
 
Aynı yaklaşımla,  “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı”nın reddine ilişkin Danıştay 1. Dairesi’nin E.2005/534, K.2006/545 sayılı kararında; “Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 11 nci maddesinde, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu, kanunların Anayasaya aykırı olmayacağı”na atıfla, tıp alanında yükseköğretimin usul ve esaslarını belirleme,  öğretimi planlama, düzenleme, yönetme, denetleme, görevinin yüksek öğretim kuruluşlarına verildiği belirtilerek aykırı hükümler içeren Tüzük Tasarısının reddine karar verilmiştir; aynı kararda niteliği itibariyle bir yükseköğrenim (lisansüstü) olan tıpta uzmanlık eğitiminin yükseköğrenim kurumları dışında verilmesinin de Anayasa’ya aykırı olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. .

Ancak İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in geçici 1. Maddesi ile yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlık tarafından verilmiş olan sertifikalar ile (önceki yönetmeliğin yayım tarihi olan) 16.12.2003 tarihinden önce düzenlenmiş olan işyeri hekimliği sertifikalarının

-------------------------------------------------------------------------------------------
  Danıştay 10. Dairesi E.2004 / 1253, K.2006 / 1658 ve 28.02.2006 günlü kararı
  Danıştay 1. Dairesi’nin E.2005/534, K.2006/545 sayılı kararı
-------------------------------------------------------------------------------------------

geçerli olduğu belirtilmiştir. Yani 16.12.2003 tarihinden sonra (TTB ve üniversitelerin işbirliği ile) düzenlenen işyeri hekimliği sertifikaları geçersiz kılınmıştır. Oysa;

a- Bakanlık tarafından verilen sertifikaların geçerliliği yönünden

Geçici 1. maddeye göre 15.8.2009 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bütün işyeri hekimliği sertifikaları geçerlidir.
Oysa bu düzenleme,  Danıştay 10. Daire kararına aykırıdır. Hatırlanacağı gibi Danıştay 10. Dairesinde görülen 2004/1253 E. 2006/1658 K. sayıyla karara bağlanan davada, işyeri hekimliğinin asıl olarak uzmanlık eğitimi vermeye yetkili eğitim hastaneleri ve tıp fakülteleri tarafından verilebilecek uzmanlık seviyesinde bulunduğu, davalı Bakanlık ve ÇASGEM’in işyeri hekimliği eğitimi verme konusunda örgütsel ve bilimsel donanımı olmadığı vurgulanarak Yönetmeliğin ilgili maddeleri hakkında iptal kararı verilmiştir:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ÇASGEM’in işyeri hekimliği eğitimi verebilmesine ilişkin 2003 tarihli Yönetmelikle kendilerine verilmiş olan yetki söz konusu Danıştay kararı ile ortadan kalkmış olduğuna göre “Yönetmeliğin yayım tarihine (15.8.2009) kadar” Bakanlık tarafından işyeri hekimliği sertifika eğitimi verilmesi hukuksal olarak mümkün değildir.

b- Üniversiteler ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen sertifikaların geçerliliği yönünden

TTB tarafından işyeri hekimliğinin işçi sağlığının korunması ve geliştirilmesindeki önemi dikkate alınarak tıp lisans eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi olarak kabul edilmesi önerilip savunulmakta ise de uzmanlık eğitimi düzenlemelerindeki kurallar nedeniyle İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı yetişmemekte ancak işçi sağlığı alanında çalışacak hekimlere şiddetle gereksinim duyulmaktadır. Bu çelişkili durumun yarattığı hekim gereksiniminin karşılanabilmesi için Türk Tabipleri Birliği, birçok üniversite ile görüşmeler yürütmüş ve sonuçta 19 üniversite ile işbirliği yaparak işyeri hekimliği sertifika eğitiminin verilmesinde üzerine düşen sorumluluğu, Danıştay kararlarında da ortaya konulan hukuksal çerçeveye uygun olarak, yerine getirmiştir.
Bu çerçevede çok sayıda üniversite ile işyeri hekimliği eğitimi işbirliği protokolü yapılmış; üniversitelerden görevlendirilen bilim insanları ile Türk Tabipleri Birliği tarafından görevlendirilen işyeri hekimleri ve akademisyenlerden oluşan Bilim Eğitim Kurulu kurulmuştur.

Bilim Eğitim Kurulu Başkanı, üniversitelerin temsilcileri arasından Kurul üyelerince seçilmekte, Kurul sekreterliğini ise TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı yürütmektedir. İşyeri hekimliği kursları ile ilgili müfredatın belirlenmesinden katılımcı sayısına, kurs ücretlerinden eğiticilerin görevlendirilmesine kadar eğitimle ilgili bütün kararlar bu Kurul tarafından alınmaktadır. Kurslarda görev alacak eğiticiler üniversiteler tarafından görevlendirilen akademisyenler, TTB İşyeri Hekimliği kurslarında görev almış akademisyenler ve işyeri hekimleri arasından Kurul tarafından belirlenmektedir. 2003 yılından sonra yapılan işyeri hekimliği sertifika kursları belirtilen Kurul tarafından yapılmıştır.

Sonuç olarak; 16.12.2003 tarihinden sonraki işyeri hekimliği eğitimlerinin Danıştay kararının işaret ettiği çerçevede üniversitelerle birlikte gerçekleştirilmiş olması, son Yönetmelikte dahi üniversitelerin bu alandaki yetkisinin açıkça tanınmış bulunması nedenleriyle, 16.12.2003 tarihinden sonra verilen işyeri hekimliği eğitimlerinin geçersiz kabul edilmesi, hukuksal güvenliği tehdit eden keyfi bir düzenleme olması sebebiyle açıkça hukuka aykırıdır.

Son olarak belirtelim ki durum Tebliğ ile ayrıntılı düzenlenen “yenileme eğitimi” yönünden de farklı değildir. Çünkü Bakanlığın kendisinin bile sahip olmadığı bir yetkiyi, herhangi bir özel kişi ya da kuruluşa devretmesi mümkün olmadığı gibi, bu özel kişi ya da kuruluşa ‘yenileme eğitimi’ verme yetkisi de tanıyamaz.


Hukuk Bürosu

Ocak 2010

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 118 ziyaretçi çevrimiçi