Anasayfa Bilgilendirme ve Katılım Belgesi
BİLGİLENDİRME VE KATILIM BELGESİ PDF Yazdır E-posta

Bu belge'yi pdf olarak indirmek için tıklayın.

BİLGİLENDİRME VE KATILIM BELGESİ


Türk Tabipleri Birliği tarafından 1988 yılında başlatılan işyeri hekimliği temel eğitimi 20 yıldır üniversitelerle işbirliği içinde sürdürülmektedir.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 Aralık 2003 günü Resmi Gazete’de İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe koymuştur. Bu Yönetmelik’te işyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimlerin Bakanlıkça verilmiş işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmaları, sertifika eğitiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtilmiş; Türk Tabipleri Birliği tarafından evvelce verilmiş bulunan sertifikaların da geçerli olduğu geçici madde ile düzenlenmiştir.


Türk Tabipleri Birliği tarafından bu hükmün iptali istemiyle açılan davada2 Aralık 2004 günü Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Danıştay 10. Dairesi tarafından da, 28.02.2006. gün ve E.2004/1253 ve K.2006/1658 sayılı karar ile bu hüküm iptal edilmiştir. Söz konusu Karar’da işyeri hekimlerinin sertifikasyon eğitiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkisi bulunmadığı, örgütsel ve bilimsel donanımının da bulunmadığı; 6023 sayılı Yasa’da ise sertifikasyon eğitimi konusunda Türk Tabipleri Birliğine tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta yetki verilmediği belirtilerek bu alanda üniversitelerin yetkisine işaret edilmiştir. Türk Tabipleri Birliği de, daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararı ışığında bu alanda kesintisiz eğitimin gerekliliğini de göz önüne alarak bütün üniversitelerin davet edildiği toplantılar sonucunda üniversiteler ile birlikte protokol imzalayarak ortak bir biçimde işyeri hekimliği sertifikasyon eğitimini sürdürmektedir.


155 ve 161 sayılı İLO sözleşmeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na esasen çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi verilmiştir.  İş sağlığı hizmetini verecek hekim yönünden verilen yetki sadece aranacak niteliklerin belirlenmesinden ibarettir.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kendi görev alanında olmayan bir konuda yetki kullanmakta ısrar etmektedir. Bu amaçla 15 Mayıs 2008 günü TBMM’nde kabul 5763 sayılı Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görevleri arasına işyeri hekimlerinin eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak da eklenmiştir. Eğitimin Bakanlık birimleri tarafından verilmesini sağlamak için de aynı Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezine işyeri hekimlerine, gerektiğinde Bakanlık birimleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak, sertifikalandırmak görevi verilmiştir.


Her ne kadar yasalarda belirttiğimiz değişiklikler yapılmışsa da aslında iptal edilen yönetmelik hükmü yasaya taşınmış, Bakanlığın bu alandaki faaliyetlerinin hukuk sınırları içinde kalması yerine, yasa ile hukuk Bakanlığın isteğine uydurulmaya çalışılmıştır.


 İşyeri hekimliği eğitimi tıp eğitimi sonrasında yükseköğretim kapsamında verilen bir eğitimdir. Anayasa’nın 130 ve 131. maddelerinde yükseköğretime ilişkin temel kurallar belirtilmiş; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasında da lisans düzeyindeki eğitim ve sonrasında tıpta uzmanlık ve benzeri eğitimlerin de yükseköğretim içinde değerlendirildiği, bu eğitimlerin üniversiteler tarafından verilebileceği düzenlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, işyeri hekimlerinin sertifika alacakları eğitim olarak; son dört yılı çok sayıda üniversitenin katılımı ile imzalanmış protokole dayalı olarak 20 yıldır sürdürülen eğitimleri belirlemesi gerekir.  Aksi davranış hem ülkemizin tarafı olduğu uluslar arası sözleşmelere aykırı olacak hem de Anayasaya aykırı bir uygulamada ısrar anlamına gelecektir. Böylesi bir uygulamanın başlaması halinde ortadan kaldırılması için hukuksal zeminde gerekli girişimler kararlılıkla yürütülecektir.


Türk Tabipleri Birliği, yukarıdaki değerlendirmelerle, 6023 sayılı Yasa’dan kaynaklanan hekimlerin mesleki gelişimlerini sağlayacak işleri yapmak yönündeki görev ve yetkisine dayanarak, uzmanlık eğitimi verme hak ve yetkisine sahip olan üniversiteler ile işbirliğini sürdürerek işyeri hekimliği temel eğitimlerine devam etme kararında olduğunu duyurmuştur. Eğitimlere katılan hekimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uygulamalarında karşılaşabilecekleri sorunların çözümü için yapılacak her türlü başvuruda örgütsel ve hukuksal destek sağlanacaktır.


Türk Tabipleri Birliği’nin üniversitelerle işbirliği yaparak düzenleyeceği İşyeri Hekimliği Temel Sertifika Kursuna başvuru yaparken, yukarıda özetlenen süreç ve hukuksal değerlendirmeler tarafımdan anlaşılmış olup aydınlatılmış bir biçimde eğitime katılma kararı vermiş bulunuyorum.


Tarafıma verilecek olan eğitim sonunda düzenlenecek sertifikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da başkaca idari makamlar tarafından kabul edilmemesi yönünde ortaya çıkabilecek hukuksal sonucu üstleniyorum. Bu sonuç ne olursa olsun, Türk Tabipleri Birliği’nin işyeri hekimliği alanında yürüttüğü faaliyetlerle ülkemizde işyeri hekimliği ve işçi sağlığı uygulamalarının belli bir aşamaya gelebilmiş olduğunun bilinci ile, bulunduğum ilde ya da yakın illerde açılacak işyeri hekimliği temel sertifika kursuna katılma isteğimi belirtir, alacağım interaktif ve yüz yüze eğitimlerin bedelleri de dahil olmak üzere Türk Tabipleri Birliğinden herhangi bir alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı belirtirim.


..../.../....
 
Dr Adı-Soyadı:…………………….
 
TC Kimlik No:
 
İmza:

 

İŞÇİ SAĞLIĞI GÜNCEL

Muayenehanelerin Risk Değerlendirilmesi | TTB - 04.04.2013
İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Toplanıyor | Dr. Osman Öztürk - Birgün - 30.11.2011
İşçi Sağlığı Şirketlere Emanet | Mustafa Çakır-Cumhuriyet Gazetesi-26.11.2011
Ekim ayında 53 işçi hayatını kaybetti, 142 işçi yaralandı… | SoL Gazetesi–02.11.2011
İhmal Edilen Alan İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği | Döndü TAKA ÇINAR - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İş Hayatında Kadının İş Güvenliği | H.Tülin TÜZÜN -İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İşyerinde Duygusal Taciz(Mobbing) |Dr. Muzaffer SARAÇ - İş ‘te Çalışanlar Dergisi Mayıs –Haziran 2011
İnsanca Yaşam İçin Birlikte Örgütlü Mücadele | BURAK ÖZ - Birgün 31.08.2011
İşçi Sağlığı Yasası Çıksın | Cumhuriyet Gazetesi 05.05.2011
İş Sağlığı Kamusal Bir Hizmettir | Birgün Gazetesi 29.04.2011
Taşeron ‘cumhuriyeti’ne doğru | Evrensel Gazetesi 10.09.2010
Tersaneler neo-liberalizmin ölüm laboratuvarları | Zeynep Kuray - Birgün 06.09.2010
Tuzla'da canavar uyanmadan önlem şart | İsmail SAYMAZ - Radikal Gazetesi 22.08.2010
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Taşeronlaştırılması | Prof. Dr. A.Özdemir Aktan - Cumhuriyet Gazetesi 15.06.2010
İşçi sağlığının ruhuna fatiha | Dr. Osman Öztürk - Birgün Gazetesi 06.06.2010
Maden faciaları grizuyla geliyor | Cumhuriyet gazetesi 24.05.2010
Madencinin iş güvenliği sağlandı ya; sıra terziye geldi! | Serpil Yılmaz - Milliyet Gazetesi 25.02.2010

SİSTEMDE

Şu anda 75 ziyaretçi çevrimiçi